Kwalifikacje
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Legitymacja biegłego rewidenta